Osebna izkaznica

Polni naziv družbe: ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o.
Skrajšani naziv družbe: ČISTA NARAVA d.o.o.
Naslov in sedež: Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice

Telefon: (02) 538-16-10
Faks: (02) 538-16-13
E-mail: cista.narava@siol.net

Davčna številka: 39046923
ID št. za DDV: SI39046923
Matična številka: 1197380

Standardna klasifikacija: 36.000 – Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

Transakcijski račun:

SKB račun: SI56 0312 5100 0342 318

NLB račun. SI56 0234 0001 5710 697

Direktor: Branko ŠROK, inž. grad.

Vpis v register: Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom SRG 97/00276 dne 01.07.1997 kot družba z omejeno odgovornostjo

Organi podjetja so:

                                            - ustanovitelj Občina Moravske Toplice,

                                            - nadzorni svet JKP Čista narava in

                                            - direktor.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Moravske Toplice in ima pristojnosti in obveznosti določene v 29. členu Statuta JKP Čista narava.

Nadzorni svet sestavlja pet članov in sicer: štirje člani imenovani s strani ustanoviteljice podjetja in en član, ki predstavlja in zastopa interese delavcev. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Nadzorni svet je bil imenovan s Sklepom OMT št. 014-00002/2019-3  07.02.2019:  Štefan Hul - predsednik, podpredsednica Vesna Zadravec ter člana: Štefan Kodila in Alojz Trplan. Mandat imenovanih traja štiri leta in začne teče 19.02.2019. Interese delavcev zastopa Andrej Števančec z mandatom od  11.02.2019 do februarja 2023.

Iz Statuta javnega komunalnega podjetja Čista narava  (11. člen) izhaja , da podjetje predstavlja, zastopa in vodi direktor. Mandat direktorja traja štiri leta. Podjetje  vodi direktor Branko Šrok, imenovan aprila 2021 z mandatom do aprila 2025.

 

Utrinki