Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah in je namenjena zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti občinskih cest. Zimska služba praviloma poteka od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. To je zakonsko določeno obdobje za izvajanje zimske službe.  V tem času se zimska služba izvaja po izvedbenem programu z usposobljenimi ljudmi in mehanizacijo opremljeno za izvajanje zimske službe.

Dejanski začetek oziroma konec zimske službe lahko nastopi tudi prej ali pozneje, kar zavisi od vremenskih razmer oz. vremenskih napovedi prispelih s strani Hidrometeorološkega zavoda Slovenije.

Izvajanje poteka po določenem prednostnem redu.  Delitev po posameznih prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto prometa, geografsko-klimatske in krajevne potrebe. Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste in pločniki, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest.

Zimska služba zajema:

a) predhodne aktivnosti, ki trajajo od 1. oktobra do 15. novembra tekočega leta. To so pripravljalna dela, ki obsegajo:

 • izdelavo izvedbenega programa zimske službe,
 • postavitev zimske signalizacije,
 • postavitev snežnih kolov,
 • pripravo deponije za posipne materiale in
 • pripravo zimske mehanizacije.

b) zimska služba

 • pluženje in posipavanje cest, poti, pločnikov, parkirišč,
 • ročno čiščenje asfaltnih in tlakovanih površin

c) kasnejše aktivnosti, se izvajajo po končani zimski službi, to je od 15. marca naslednjega leta dalje. Te aktivnosti so predvsem:

 • odstranitev zimske prometne signalizacije,
 • odstranitev snežnih kolov,
 • remont in konzerviranje zimske mehanizacije in
 • odstranitev posipnega materiala s cestišč in pločnikov.