CESTNO OMREŽJE - vzdrževanje in gradnja

 Skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 29/96), Odlokom o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice (Ur. l. RS št. 34/96) in Odlokom o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 74/99, 83/13 in 49/15) izvajanje storitve iz zimskega in letnega vzdrževanja in čiščenje kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest  ter urejanje prometne signalizacije na cestah in drugih komunalnih objektov ter javnih površin.

Po odloku o kategorizaciji vzdržujemo cestno omrežje v dolžini  221,128 km, od tega:

  • LC med naselji in občinami     92,525 km
  • LK mestne in krajevne              3,177 km
  • JP v naseljih in med naselji   125,426 km.
  •  

Zakonodaja - ceste:

Zakon o cestah (Ur.l.RS št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15 in 10/18)

Pravilnik o zaporah cest (Ur.l.RS šta. 4/16)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS št. 99/15, 46/17 in 59/18)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice (Ur.l.RS št. 83/13.