Letno vzdrževanje cestnega omrežja

Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti izven časa zimske službe se imenuje letno vzdrževanje in vključuje vrsto opravil, ki prispevajo k zagotavljanju prometne varnosti na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh  in sicer:

               - pregledniška služba,

               - cestarska dela,

               - posek dreves in grmičevja v širini 4 m cestnega sveta levo in desno od LC in JP,

               - popravila obstoječih bankin,

               - posnemanje bankin,

               - navoz gramoza  na  makadamske ceste,

               - popravilo in naprava novih propustov, kanalet in muld,

               - sanacija asfaltiranih cestišč,

               - košnja obcestnih jarkov in bankin,

               -  čiščenje  vtokov,  kanalet in propustov,

               - intervencije v času neugodnih vremenskih razmer (neurja, poplave,....),       

                - opremljanje cest s prometno signalizacijo in             

                - vodenje banke cestnih podatkov.