Pokopališča - grobno mesto

Prijava pokopa                                                                                                                                                                                  

Naročnik pogreba prijavi pokop upravljavcu pokopališče na telefon: 02-538-1610 ali po e-mailu cista.narava@siol.net.

Najem                                                                                                                                                                          

Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi pogodbe o najemu grobnega prostora v skladu s predpisi občine in pokopališkim redom za nedoločen čas. Najemniki grobnega prostora so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti zastopniki oziroma tiste osebe, ki jih kot take določa zakon oziroma drugi predpisi. Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu grobnega prostora, mora skleniti najemno pogodbo. V primeru smrti najemnika se morajo dediči najemnika grobnega prostora dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema grobnega prostora ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe, mora na svoje stroške odstraniti nagrobno obeležje.

Tehnični normativi grobov: enojni grob (Š:1,3m x D:2,3m x G:1,8m), dvojni grob (Š:2,2m x D:2,3m x G:1,8m), talni žarni grob (Š: do1,4m x D:1,23m x G:0,7m), povečani grobni prostor (večje dimenzije od standardnega grobnega prostora), otroški grob in grobnica.

Grobnina                                                                                                                                                                                                                                                     

Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. Višino grobnine na predlog upravljalca pokopališča s sklepom določi občina - glej zavihek CENIKI. Letni strošek se plačuje na osnovi računa, ki ga izstavlja vzdrževalec dvakrat letno v obliki položnic in sicer 1. polovico za obdobje od 01.01.-30.06. v mesecu  maju in 2. polovico za obdobje 01.07.-31.12. v mesecu novembru.

Odpoved najema                                    

V primeru, da za najem grobnega prostora nimate več interesa, se lahko le – temu odpoveste tako, da podpišete obrazec in na lastne stroške odstranite nagrobno obeležje in plačate grobnino. Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe (minimalno 10 let) in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

Če najemnik grobnega prostora spremeni bivališče ali se odseli, mora to javiti upravljavcu pokopališča v roku 15 dni, kar omogoča lažje in hitrejše komuniciranje in vodenje evidenc. Izpolniti je potrebno obrazec-grobno mesto