Katalog informacij javnega značaja

Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o. je bilo ustanovljeno  26.06.1997 na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja objavljenega v Ur. listu št. 26/1997. Je v 100 % lasti Občine Moravske Toplice.                                                                                                                                                                     Osnovna naloga podjetja je opravljanje gospodarskih javnih služb na področju občine Moravske toplice:

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

- letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja,

- vzdrževanje javne razsvetljave,

- vzdrževanje javnih površin in pokopališč in

- plakatiranje.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

* Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l.RS 51/06, 117/06, 23/14 in 50/14 )

* Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UPIJZ Ur.l.RS 76/05, 119/07)

KATALOG informacij javnega značaja-pdf dokument.