Pokopališča - vzdrževanje

Vzdrževanje pokopališč, ki so objekti skupne komunalne rabe, opravljamo kot gospodarsko javno službo. Pokopališka dejavnost zajema urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov, naprav ter mrliških vežic. Skrbimo za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim.

Redna vzdrževalna dela so:

  • - odvoz smeti,
  • - upravljanje porabe vode in elektrike,
  • - vzdrževanje skupnih poti, zelenic in parkirišč,
  • - košnja trave in
  • - obrezovanje grmičevja in drevja

 

Kot upravljavec pokopališč vodimo tudi kataster pokopališč, evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču ter evidenco najemnikov grobov.