Odpadne vode

Podjetje Čista narava izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih vod na področju občine Moravske Toplice.
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz priključenih stavb ter utrjenih površin.
Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega:
- vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
- vzdrževanje in upravljanje pripadajočega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami,
- praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč,
- visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov,
- izvajanje kanalizacijskih cevovodov in hišnih priključkov,
- izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo
- vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS, št. 105/02).

Zakonodaja - odvajanje in čiščenje odpadnih voda

  • Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 39/06)
  • Zakon o vodah (Ur.l.RS, št. 67/02)
  • Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS, št. 105/02, 50/04)
  • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur.l.RS, št. 74/07, 98/15)
  • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 64/12, 64/14,98/15)
  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15)
  • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/07)- ne velja od 31.12.2015
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odadnih voda (Ur.l.RS št. 80/12, 98/15),
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Moravske Toplice (Ur.l.RS št. 72/07)