Male komunalne čistilne naprave

Konec leta 2015 se je na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda spremenila zakonodaja, ki ureja tudi področje MKČN do 50 PE in nepretočnih greznic.

Zakonodaja predpisuje obvezno prijavo/registracijo MKČN do 50 PE pri izvajalcu javne službe, izvedbo prvih meritev ter obveznosti lastnika (upravljavca) glede prevzema blata, hranitve dokumentacije ter pregleda MKČN do 50 PE.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15), z dne 18. 12. 2015 morajo vsi uporabniki MKČN v prvem letu obratovanja pri akreditiranem laboratoriju (naročiti prve meritve iztoka iz naprave, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN.

Najpozneje 30 dni po prejemu skladnega analiznega izvida morajo uporabniki izdelati Poročilo o prvih meritvah in kopijo poročila posredovati izvajalcu javne službe Čista narava d.o.o.

Lastniki oz. upravljavci MKČN lahko pooblastijo Čista narava d.o.o., da v njihovem imenu izdela poročilo o prvih meritvah in opravljeno storitev zaračuna po veljavnem ceniku, saj v skladu z zakonodajo izdelava "Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE" ne sodi med naloge izvajalca javne službe in se obračuna posebej.

 

 

 

V primeru ustreznega obratovanja MKČN in izdelanega pozitivnega poročila se vsem lastnikom upošteva znižana okoljska dajatev za 90%.

Lastnik oz. upravljavec MKČN, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe Čisti naravi d.o.o.:

 1. Omogočiti prevzem in odvoz blata (najmanj enkrat na tri leta);
 2. Omogočiti pregled naprave (izvajalec javne službe MKČN pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev);
 3. Pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN, najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja;
 4. Predložiti tehnično dokumentacijo (izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN in navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave).

  Upravljavec MKČN je lahko lastnik MKČN, v kolikor sam upravlja MKČN, ali pooblaščeni izvajalec, ki ga lastnik MKČN pooblasti za upravljanje MKČN. Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno z navodili proizvajalca in tehnično dokumentacijo.
  Lastnik oz. upravljavec MKČN mora v obratovalni dnevnik, v skladu z navodilom za obratovanje, ki ga prejme ob zagonu MKČN, od dobavitelja naprave med ostalim vpisovati pogostnost in količino naročenega praznjenja.
  Vpisi v obratovalni dnevnik, skupaj z evidenčnimi listi o ravnanju z blatom, so pogoj za obračunavanje znižane okoljske dajatve.
  Mala komunalna čistilna naprava (do 50 PE) lahko dobro deluje le na osnovi ustreznega vzdrževanja in primerne uporabe, k čemer največ pripomore lastnik sam.
  Lastnik MKČN mora upoštevati sledeče:
 1. V kanalizacijo (MKČN in kanalizacijske jaške) se ne smejo metati snovi, ki se ne morejo hitro razgrajevati, kot so: cigaretni ogorki, palčke za ušesa, vate, plenice, vložki, ostanki hrane, kartona idr.
 2. V odtoke se ne sme zlivati barv, vnetljivih snovi, kislin, razredčil, motornih in drugih olj ter tekočin.
   
   
  JKP Čista narava d.o.o. izvaja praznjenje greznic in blata iz MKČN do 50 PE na področju občine  Moravske Toplice.
  Storitev praznjenja se izvaja na podlagi predhodnega telefonskega naročila stranke na tel: 041-803-793 / ŠTEVANČEC Andrej  ali z naročilom po elektronski pošti na elektronski naslov: cista. narava@siol.net.