POKOPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE

POKOPALIŠČE MORAVSKE TOPLICE

PROSTOR za postavitev žarnega zidu in ureditev raztrosa pepela in potke - PREDLOG v priponki

Pokopališča

Na podlagi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 104/07) in Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice  (Ur. list RS, št. 57/18)  in sklenjenimi pogodbami s posameznimi vasmi  upravljamo s pokopališči v naslednjih vaseh: Berkovci, Bogojina, Čikečka vas, Filovci,  Fokovci, Ivanci, Ivanovci, Kančevci I in II, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci I in II (staro), Ratkovci, Središče, Sebeborci, Selo (pri Rotundi in Selo I), Suhi vrh-Gornji Moravci, Tešanovci in Vučja Gomila.

Upravljanje pokopališč, ki se izvaja kot gospodarska javna služba obsega:

  • - zagotavljanje urejenosti pokopališča,
  • - izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
  • - oddajo grobov v najem,
  • - vodenje evidenc ter
  • - izdajo soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.