Okoljska dajatev

 

Obračun in plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja  zaradi odvajanja odpadnih voda

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15), kjer so določene vrste onesnaževanja za katero se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve.

Okoljska dajatev se plačuje za industrijsko in komunalno odpadno vodo. Industrijska odpadna voda nastaja v industriji, ki po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe (lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna voda in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode.

Za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunale odpadne in padavinske vode, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: Čista narava – ČN).

Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek EO (enot obremenitve) okolja, doseženih z neposrednim ali posrednim odvajanjem odpadne vode ali odvajanjem odpadne vode po javni kanalizaciji v  vode.

Znesek okoljske dajatve na EO okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Če se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, je letni seštevek EO za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe enak količniku celotne porabljene pitne vode v stavbi izražene v m3.

Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo, je letni seštevek EO za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej stavbi (prebivalec=1 EO). Trenutni znesek okoljske dajatve na EO zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 26,4125 evra/prebivalca/leto.

V stavbi, kjer se pitna voda uporabi za namene, pri katerih ne nastaja komunalna odpadna voda (zalivanje, napajanje živine, namakanje), se letni seštevek EO določi na podlagi celotne letne količine porabljene pitne vode, od katere se odšteje letna količina pitne vode, porabljena za namene, pri katerih ne nastaja komunalna odpadna voda, če je za vsako posamezno rabo zagotovljeno ločeno merjenje odvzema pitne vode.

Okoljska dajatev se zaračunava s posebnimi položnicami kot komunalna storitev in se bo zaradi spremembe upravljavca vodovoda v naši občini s strani ČN zaračunavala za vsa gospodinjstva v občini.

Vsako gospodinjstvo, kjer se okoljska dajatev v gospodinjstvu obračunava po prebivalcih, je dolžno na sedežu podjetja z ustreznimi dokazili sprotno urejati spremembe števila oseb v gospodinjstvu.

Okoljska dajatev se lahko plača brez provizije na sedežu podjetja ČN v Tešanovcih.

 

NOSILCI KMETIJSKE DEJAVNOSTI lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo obrazca »Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanja okolja pri opravljanju kmetijske dejavnosti«. Skladno s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/12 in 98/15) vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve plačila okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve morate vložiti do 31.01.2019 za leto 2019. Brez Vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve boste tudi od vode, ki jo porabite za kmetijsko dejavnost, plačevali okoljsko dajatev. Obrazec najdete na spletni strani / Obrazci ali na sedežu podjetja (Tešanovci 20).