Osebna izkaznica

Polni naziv družbe: ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o.
Skrajšani naziv družbe: ČISTA NARAVA d.o.o.
Naslov in sedež: Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice

Telefon: (02) 538-16-10
Faks: (02) 538-16-13
E-mail: cista.narava@siol.net

Davčna številka: 39046923
ID št. za DDV: SI39046923
Matična številka: 1197380

Standardna klasifikacija: 36.000 – Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

Transakcijski račun: 02340-0015710697 (odprt pri NLB d.d., Divizija Pomurje Murska Sobota)

Direktor: Branko ŠROK, inž. grad.

Vpis v register: Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom SRG 97/00276 dne 01.07.1997 kot družba z omejeno odgovornostjo

Organi podjetja so:

                                            - ustanovitelj Občina Moravske Toplice,

                                            - nadzorni svet JKP Čista narava in

                                            - direktor.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Moravske Toplice in ima pristojnosti in obveznosti določene v 29. členu Statuta JKP Čista narava.

Nadzorni svet sestavlja pet članov in sicer: štirje člani imenovani s strani ustanoviteljice podjetja in en član, ki predstavlja in zastopa interese delavcev. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Tokratni nadzorni svet je bil imenovan leta 2015  s Sklepom OMT 18.02.2015:  Štefan Hul - predsednik, podpredsednica Anita Kerman ter člana: Franc Deutsch in Alojz Trplan. Interese delavcev zastopa Andrej Števančec z mandatom od februarja 2015 do februarja 2019. Nadzorni svet je imel v letu 2017 štiri seje enakomerno razporejene skozi celo poslovno leto.

Iz Statuta javnega komunalnega podjetja Čista narava  (11. člen) izhaja , da podjetje predstavlja, zastopa in vodi direktor. Mandat direktorja traja štiri leta. Podjetje je v letu 2017 vodil direktor Branko Šrok, imenovan 04.04.2017 z mandatom do 03.04.2021.

 

Utrinki