Predstavitev

Javna služba se izvaja na področju celotnega območja občine Moravske Toplice in zajema naslednje naloge:                      

a) odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije

b) odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni sistemov javne kanalizacije (odvoz greznic in blata iz MKČN)

c) odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo

d) odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme javne kanalizacije

e) čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Na območjih kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije podjetje upravlja s  kanalizacijskimi sistemi v 15 naseljih.    

Na kanalizacijske sisteme je priključenih 1209 uporabnikov od tega 1.123 gospodinjstev in 86 poslovnih subjektov. V letu 2017 smo na novo priključili 27 uporabnikov, v večini na najnovejši kanalizacijski sistem v Filovcih.

Koristne informacije

Kaj ne sodi v kanalizacijo 

Predpisi - zakonodaja

Zakonodaja - odvajanje in čiščenje odpadnih voda

 • Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 39/06)
 • Zakon o vodah (Ur.l.RS, št. 67/02)
 • Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS, št. 105/02, 50/04)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur.l.RS, št. 35/96, 29/00, 106/01
 • Občinski odloki
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur.l.RS 168/97) 
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS 19/17)